I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.dziennikpowiatowy.pl.
1.1 Regulamin określający szczegółowe zasady korzystania z w/w serwisu prezentowany jest przez Operatora na stronie umożliwiającej korzystanie z tego serwisu.
1.2 Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

2.Operatorem serwisu jest spółka Agencja Rozwoju Regionalnego POL-AUGUST Spółka cywilna siedzibą w Augustowie; 16-300 Augustów ul. Młyńska 34, NIP 8441865124.

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Operator – oznacza spółkę Agencja Rozwoju Regionalnego POL-AUGUST Spółka cywilna;
Regulamin – oznacza niniejszy dokument

Serwis (Serwisy) – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.dziennikpowiatowy.pl, będącą serwisem informacyjno-użytkowym.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie,

Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;

Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej ,

Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu

Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub zamieszczanie opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie , publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.
6.1 Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
6.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

II. UŻYTKOWNICY

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu oraz do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej.

2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku, w tym w Serwisie funkcjonującym pod adresami www.dziennikpowiatowy.pl, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum dostępnym w Serwisie, a także na łamach „Przeglądu Powiatowego”, którego wydawcą jest Operator.

3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

5. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników.

6. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów, dokonując samodzielnie zmiany Ustawień dostępnych w profilu użytkownika.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

8. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.

9. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

10. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
– powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
– postanowień niniejszego Regulaminu;
– norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów – zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.2 Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę

2. Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

3. Zastosowanie blokady, pozbawienie przywilejów lub usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Agencja Rozwoju Regionalnego POL-AUGUST Spółka cywilna (dalej jako POL-AUGUST), właściciel serwisu funkcjonującego pod adresem www.dziennikpowiatowy.pl (dalej jako serwis) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie użytkowników serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym, za zgodą użytkowników, dane osobowe.

2. Rejestrując się w serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Agencję Rozwoju Regionalnego POL-AUGUST z siedzibą w Augustowie dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Agencji Rozwoju Regionalnego POL-AUGUST z siedzibą w Augustowie, w tym organizacji takich działań. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego POL-AUGUST z siedzibą w Augustowie informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego POL-AUGUST z siedzibą w Augustowie. W w/w sprawach właściciel danych winien zwracać się do Agencji Rozwoju Regionalnego POL-AUGUST na piśmie lub osobiście.

3. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa w pkt 2 powyżej. Zgoda ta jest dobrowolna, jednak konieczna do korzystania z serwisu w pełni.

4. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Agencji Rozwoju Regionalnego POL-AUGUST dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Agencję Rozowju Regionalnego POL-AUGUST a w szczególności w zakresie serwisu www.dziennikpowiatowy.pl oraz tygodnika „Przegląd Powiatowy”, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Agencją Rozwoju Regionalnego POL-AUGUST na odrębnych zasadach pod kątem serwisu www.dziennikapowiatowy.pl.

5. Dane zbierane automatycznie:

Podczas wizyty Użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są niektóre dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są w przeważającej większości przypadków danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

6. Wykorzystywanie danych:
6.1 Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.
6.2 Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.
6.3 Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem/Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zadane pytania..

7. Cookies:
7.1 Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera Użytkownika, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się serwis. Pozwala to rozpoznać Użytkownika, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebuje i czego szuka w serwisie. Pozwala to czynić serwis ciekawszym i lepszym serwisem niż dotychczas. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisu.
7.2 Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisów. Użytkownik ma pełne prawo do odmowy zapisywania plików cookies na swoim komputerze. Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. Dla przykładu w przeglądarce internetowej o nazwie Internet Explorer celem odmowy zapisywania plików cookies należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się tą samą przeglądarką internetową można również skasować pliki cookies znajdujące się na komputerze poprzez opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki cookie”. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producentów lub deweloperów oprogramowania:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie
Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/pl/firefox/new/
Google Chrome: http://www.google.com/intl/pl/chrome/browser/
Opera: http://www.opera.com/pl/computer/mac

7.3 Agencja Rozwoju Regionalnego POL-AUGUST nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.